Voorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden

1. Behoudens schriftelijk afwijkende bepalingen door PRODUCT-PROOF bvba ‘voor akkoord’ ondertekend, zijn alle overeenkomsten aangegaan door en verbintenissen van PRODUCT-PROOF bvba onderworpen aan de hierna vermelde algemene voorwaarden. Algemene en/of bijzondere voorwaarden voorkomend op de documenten van cliënten zijn uitdrukkelijk uitgesloten. Door aanvaarding van offertes en facturen van PRODUCT-PROOF bvba, aanvaardt de cliënt deze algemene voorwaarden. De cliënt wordt geacht de algemene voorwaarden te kennen en verklaard deze te aanvaarden.

2. Offertes en bestellingen: De bestellingen van cliënten zijn slechts bindend na schriftelijke bevestiging door PRODUCT-PROOF bvba. De offertes van PRODUCT-PROOF bvba zijn geldig gedurende 30 dagen. Het toezenden van prijzen houdt geen offerte in en verplicht PRODUCT-PROOF bvba niet tot het uitvoeren van werken of het leveren van goederen.

3. Leveringstermijn: Alle leveringen zullen geschieden zonder garantietermijn volgens de beschikbaarheden van de goederen, de mogelijkheid van vervoer, rekening houdend met de overige verbintenissen van PRODUCT-PROOF bvba en met de mogelijkheid van de onderaannemers. Een leveringstermijn wordt slechts bij benadering en ten titel van inlichting verstrekt. Het verval van de termijn kan geenszins ingeroepen worden als grond tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst door de cliënt lastens PRODUCT-PROOF bvba.

4. Alle niet te voorziene gebeurtenissen onafhankelijk van de wil van PRODUCT-PROOF bvba, waardoor de normale uitvoering van haar verbintenissen onmogelijk wordt, waardoor zij gedwongen wordt de uitvoering van haar verbintenissen tijdelijk of definitief stop te zetten, wordt beschouwd als overmacht, als ook oorlog, staking, lock-out, brand, overstroming, stormen, vries, laattijdige leveringen van fabrikanten, vernietigingen of wijziging van grondstoffen, contracten door leveranciers. In geval van overmacht heeft PRODUCT-PROOF bvba het recht de overeenkomst als onbestaande te beschouwen zonder schadevergoeding aan de cliënt verschuldigd te zijn, eveneens wanneer het geval zich voordoet bij één van de leveranciers of onderaannemers van PRODUCT-PROOF bvba.
In geval van tijdelijke schorsing van de werkzaamheden door overmacht, wordt de leveringstermijn indien bindend (wat normaliter niet het geval is) verlengd met de periode van schorsing en de termijn noodzakelijk om de werf terug werkzaam te maken.

5. Schade geleden door de cliënt naar aanleiding van verkeerd gebruik door haar, van de producten afgenomen van PRODUCT-PROOF bvba, m.a.w. ander gebruik dan gestipuleerd in de gebruiksinstructies of in de algemene documentatie, kan nooit ten laste gelegd worden van PRODUCT-PROOF bvba. In geval van beschadiging moet de cliënt bewijzen dat hij het product afgenomen van PRODUCT-PROOF bvba correct heeft toegepast. Opdat PRODUCT-PROOF bvba aansprakelijk gesteld zou kunnen worden.

6. De materialen, die PRODUCT-PROOF bvba met haar producten moet bewerken worden geacht droog te zijn, in perfecte staat en geschikt voor behandeling met haar producten. PRODUCT-PROOF bvba is niet aansprakelijk voor slechte resultaten naar aanleiding van gebrekkige staat van de te behandelen materialen. De producten van PRODUCT-PROOF bvba zijn grondig getest. PRODUCT-PROOF bvba is echter niet verantwoordelijk voor schade of mindere resultaten n.a.v. gebruik op anders samengestelde materialen, dan deze vermeld in de nationale en internationale beproevingsverslagen.

7. De cliënt is aansprakelijk voor alle schade veroorzaakt aan haarzelf, PRODUCT-PROOF bvba of één van de onderaannemers van PRODUCT-PROOF bvba door de personen, die zij heeft toegelaten op de werf waar de werkzaamheden van PRODUCT-PROOF bvba worden uitgevoerd.

8. Klachten: Klachten nopens de kwaliteit van de geleverde goederen of uitgevoerde werken door PRODUCT-PROOF bvba moeten per aangetekend schrijven overgemaakt worden binnen de 8 dagen vanaf datum van de factuur. Bij gebreke hieraan worden de werkzaamheden en goederen geacht te zijn aanvaard.
In geval van verborgen gebreken moet de aangetekende brief binnen 48 uur, te lopen vanaf het ogenblik waarop het gebrek kon worden vastgesteld worden verzonden.

9. Briefwisseling: Al de facturen van PRODUCT-PROOF bvba worden verzonden per mail en/of per gewone post op risico en gevaar van de bestemmeling. De cliënt zal moeten bewijzen dat de factuur niet verzonden werd op de datum van factuur.
Indien op verzoek van de cliënt de factuur gericht en verzonden wordt naar een derde, gebeurt dit enkel onder het voorbehoud dat PRODUCT-PROOF bvba al haar rechten behoudt ten aanzien van de cliënt.

10. Betalingen: Elke rekening is contant betaalbaar te Wichelen (Schellebelle) in de burelen van PRODUCT-PROOF bvba. Deze bepaling wordt op geen enkele wijze gewijzigd, ook niet door het trekken van wissels of het aanvaarden van effecten. Bij niet betaling van de factuur op de vervaldag, is van rechtswege en zonder dat een aanmaning vereist is, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 10 % van het niet-betaalde bedrag met een minimum van 86,76 EURO. Tevens zijn verwijlintresten verschuldigd vanaf de factuurdatum aan 1 % per maand.

11. Verpakkingen: De vaten van 0,5 KG, 1 KG, 5 KG, 10 KG, 20 KG, 25 KG, 200 KG en 1000 KG waarin de producten geleverd worden, zijn eveneens contant betaalbaar bij levering. Bij teruggave in perfecte staat wordt de prijs binnen de 30 dagen terugbetaald.


12. Niet nakomen van verplichtingen: De cliënt moet zijn verplichtingen respecteren. Hij kan zijn bestelling niet annuleren of op éénzijdige wijze de overeenkomst beëindigen. Bij niet nakoming van zijn verplichtingen, heeft PRODUCT-PROOF bvba het recht te kiezen tussen gedwongen uitvoering en de ontbinding van rechtswege, zonder dat zij een andere verplichting heeft dan de cliënt te verwittigen bij aangetekend schrijven van haar keuze.
In geval van ontbinding van rechtswege is de cliënt een vergoeding verschuldigd van 20% van het totaal bedrag van de bestelling met een minimum van 86.76 Euro. Indien de werkelijke schade meer bedraagt dan 20% wordt de vergoeding wegens ontbinding verhoogd tot de werkelijke schade.
De betaling van de schadevergoeding dient te gebeuren binnen de 10 dagen na verzending van het aangetekend schrijven waarin de ontbinding wordt meegedeeld. Bij laattijdige betaling zal op de vergoeding artikel 10 van toepassing zijn, met name een schadevergoeding van 10%. De interesten zijn automatisch, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verschuldigd vanaf de vervaldatum van de factuur.

13. Risico’s: De goederen reizen uitsluitend op risico van de cliënt vanaf het laden in het magazijn van PRODUCT-PROOF bvba of van één van zijn leveranciers op de vrachtwagen of een ander vervoermiddel, zelfs in geval van levering franco. De prijzen houden in: vertrek uit Wichelen (Schellebelle) en transportkosten voor de cliënt.

14. Eigendomsvoorbehoud: De geleverde goederen blijven eigendom van PRODUCT-PROOF bvba tot na volledige betaling, ook zo de goederen bewerkingen hebben ondergaan.

15. Geschillen: Alle door PRODUCT-PROOF bvba aangegane overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. In geval van geschil zijn uitsluitend de rechtbanken van Gent bevoegd. Indien de Vrederechter bevoegd is voor het geschil zal territoriaal gezien de Vrederechter van Gent bevoegd zijn.


Overeenkomst tussen gebruiker en PRODUCT-PROOF bvba

Deze website wordt je aangeboden onder de voorwaarde dat je deze accepteert zonder enige aanpassing van de hierin vermelde voorwaarden, bepalingen en mededelingen. Door deze website te gebruiken, geeft je je akkoord met al deze voorwaarden, bepalingen en mededelingen.

Aanpassing van deze algemene voorwaarden
PRODUCT-PROOF bvba behoudt zich het recht om de voorwaarden, bepalingen en mededelingen volgens welke de website wordt aangeboden, te veranderen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot kosten die worden geassocieerd met het gebruik van de website.

Links naar derden
De website kan links naar andere websites ("gelinkte sites") bevatten. De gelinkte sites zijn niet onder de controle van PRODUCT-PROOF bvba en PRODUCT-PROOF bvba is niet verantwoordelijk voor de inhoud van enige gelinkte site, met inbegrip van maar niet beperkt tot eventuele links die aanwezig zijn op een gelinkte site. PRODUCT-PROOF bvba is niet verantwoordelijk voor webcasting of andere vormen van overdracht vanaf een gelinkte site. PRODUCT-PROOF bvba verstrekt deze links uitsluitend voor je gemak, en het opnemen van een link impliceert op geen enkele wijze de goedkeuring van PRODUCT-PROOF bvba van de betreffende site noch enige connectie met de exploitanten.

Geen onrechtmatig of verboden gebruik.
Als voorwaarde bij het gebruik van de website, garandeer je PRODUCT-PROOF bvba dat je de website niet zult gebruiken voor enig doel dat onwettig is of in deze voorwaarden, bepalingen en mededelingen verboden is. Je mag de website niet gebruiken op een manier waardoor er schade, storing of overbelasting van de website ontstaat of invloed op het gebruik van de website door andere partijen. Je mag geen materialen of informatie verkrijgen of trachten te verkrijgen via eender middel of wijze indien dit niet voor dat doel beschikbaar wordt gesteld of verstrekt via de websites.

Gebruik communicatiediensten
De website kan chat areas, nieuwsgroepen, forums, communities, persoonlijke webpagina's, kalenders, en/of andere berichten- of communicatiefaciliteiten bevatten, ontworpen om je in staat te stellen met het publiek of groep te communiceren (collectief, "Communicatiediensten"). Je gaat akkoord om dergelijke communicatiediensten enkel te gebruiken om berichten en materialen te plaatsen, te verzenden die gepast zijn en gerelateerd aan de specifieke communicatiedienst. Bij wijze van voorbeeld, en niet als beperking, gaat je akkoord, dat wanneer je een Communicatiedienst gebruikt, je niet zult:

 • Belasteren, misbruiken, treiteren, stalken, bedreigen of schenden van de wettelijke rechten (zoals rechten op privacy en publiciteit) van anderen.
 • Publiceren, plaatsen, uploaden, distribueren of verspreiden van enig ongepast, profaan, lasterlijk, schendend, obsceen of aanstootgevend of illegaal onderwerp, naam, materiaal of informatie.
 • Bestanden uploaden die software of ander materiaal beschermd door de wetten op intellectueel eigendom bevatten (of door de rechten op privacy en publiciteit), tenzij je eigenaar bent of de controle op de rechten controle uitoefent, of alle noodzakelijke toelatingen heeft ontvangen.
 • Bestanden uploaden die virussen, corrupte bestanden, of enige andere gelijksoortige software of programma's, die de werking van een ander computer kunnen beschadigen.
 • Adverteren of te koop aanbieden of kopen van goederen of diensten voor enig bedrijfsdoel, tenzij de Communicatiedienst zulke berichten toestaat.
 • Uitvoeren of doorsturen enquêtes, wedstrijden, piramidesystemen of kettingbrieven.
 • Enig bestand downloaden, geplaatst door een andere gebruiker van een Communicatiedienst, waarvan je weet, of redelijkerwijs zou moeten weten, dat het niet legaal gedistribueerd kan worden.
 • Vervalsen of verwijderen van verwijzingen naar auteurs, juridische of andere gepaste mededelingen of aanduidingen van eigendom.
 • Beperken of hinderen van andere gebruikers om de communicatiediensten te gebruiken.
 • Schenden van gedragscode of andere richtlijnen die van toepassing zijn op een betreffende Communicatiedienst kunnen.
 • Verzamelen van informatie over anderen, met inbegrip van e-mail adressen, zonder hun toestemming.

PRODUCT-PROOF bvba is niet verplicht toezicht te houden op de Communicatiediensten. Echter, PRODUCT-PROOF bvba behoudt zich het recht om materialen geplaatst op een Communicatiedienst te beoordelen en materialen naar eigen goeddunken te verwijderen. PRODUCT-PROOF bvba behoudt het recht om je toegang tot enige of alle Communicatiediensten te beëindigen op welk tijdstip dan ook, zonder mededeling, voor welke reden dan ook.
PRODUCT-PROOF bvba behoudt het recht om ten allen tijden enige informatie vrij te geven die nodig zijn om een toepasselijke wet, regelgeving, wettelijke procedure of overheidsaanvraag, of te bewerken, weigeren te plaatsen of om informatie of materialen in BURNSTOP website te verwijderen, geheel of gedeeltelijk naar eigen goeddunken.
PRODUCT-PROOF bvba heeft geen controle over de inhoud, berichten of informatie in een Communicatiedienst of keurt deze goed en daarom kan PRODUCT-PROOF bvba niet verantwoordelijk worden gehouden wat betreft de Communicatiediensten en voor handelingen die volgen uit je deelname aan een Communicatiedienst. Managers en hosts zijn geen gemachtigde PRODUCT-PROOF bvba woordvoerders, en hun standpunten komen niet noodzakelijk overeen met die van PRODUCT-PROOF bvba.
Materialen geupload naar een Communicatiedienst kunnen ondergeschikt zijn aan geplaatste gebruikers-, reproductie en/of verspreiding. Je bent verantwoordelijk voor de naleving van dergelijke beperkingen als je de materialen download.

Materialen verstrekt aan PRODUCT-PROOF bvba of geplaatst op de website
PRODUCT-PROOF bvba beschouwt de materialen die je verstrekt aan PRODUCT-PROOF bvba (inclusief feedback en suggesties) of plaatst, uploadt of toevoegt aan de website en daarmee samenhangende diensten (collectief: "Inzending"), niet als zijn eigendom. Je blijft ten alle tijden eigenaar van de Inzending. Echter, met het plaatsen, uploaden, toevoegen, verstrekken van of het inzenden van je gegevens geeft je aan PRODUCT-PROOF bvba en de daaraan verbonden bedrijven de toestemming om je inzending te gebruiken voor de (ver)werking van hun internetbedrijf met inbegrip van, zonder beperking, het recht om te: kopiëren, distribueren, overbrengen, publiekelijk tonen, publiekelijk uitvoeren, reproduceren, redigeren, vertalen en opnieuw formatteren van je Inzending; en je naam te publiceren in verband met je Inzending.
Er zal geen vergoeding worden betaald met betrekking tot het gebruik van je Inzending, zoals hierin voorzien. PRODUCT-PROOF bvba is niet verplicht om de Inzending te gebruiken en mag de Inzending op elk moment naar PRODUCT-PROOFbvba's eigen goeddunken verwijderen.
Met het plaatsen, uploaden, toevoegen, of verstrekken van je Inzending, garandeert je dat je de eigenaar bent of een wettelijke controle bezit van de rechten.

Aansprakelijkheid
De informatie, software, producten en diensten inbegrepen of beschikbaar via de website kunnen onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. Veranderingen worden periodiek toegevoegd aan de informatie. PRODUCT-PROOF bvba en/of haar leveranciers kunnen te allen tijde verbeteringen en/of wijzigingen aanbrengen in de website. Advies ontvangen via de website mag niet aangewend worden voor persoonlijke, medische, juridische of financiele beslissingen.
Voor zover maximaal toegestaan op grond van toepasselijk recht, is in geen geval PRODUCT-PROOF bvba en/of haar leveranciers aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale, gevolgschade of enige andere schade inclusief, zonder beperking, schade door verlies van gebruik, of gegevens voortvloeiend uit het gebruik van de website.

Beeindiging / beperking toegang
PRODUCT-PROOF bvba behoudt zich het recht voor, naar eigen goeddunken, je toegang tot de website en de daarmee verband houdende diensten of enig gedeelte daarvan op elk moment opzeggen, zonder voorafgaande kennisgeving.

Auteurs- en merkenrecht
De inhoud van de website is Copyright PRODUCT-PROOF bvba en/of haar leveranciers. Alle rechten zijn voorbehouden.

Handelsmerken
De namen, bedrijven en producten die hierin worden vermeld, kunnen de handelsmerken zijn van hun respectievelijke eigenaars.
Eventuele voorbeelden van bedrijven, organisaties, producten, mensen en gebeurtenissen zijn fictief. Geen associatie met een echt bedrijf, organisatie, product, persoon of gebeurtenis is bedoeld of moet worden afgeleid.

Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden.