Privacy Notice

Overeenkomst tussen gebruiker en PRODUCT-PROOF bvba

Deze website wordt je aangeboden onder de voorwaarde dat je deze accepteert zonder enige aanpassing van de hierin vermelde voorwaarden, bepalingen en mededelingen. Door deze website te gebruiken, geeft je je akkoord met al deze voorwaarden, bepalingen en mededelingen.

Aanpassing van deze algemene voorwaarden
PRODUCT-PROOF bvba behoudt zich het recht om de voorwaarden, bepalingen en mededelingen volgens welke de website wordt aangeboden, te veranderen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot kosten die worden geassocieerd met het gebruik van de website.

Links naar derden
De website kan links naar andere websites ("gelinkte sites") bevatten. De gelinkte sites zijn niet onder de controle van PRODUCT-PROOF bvba en PRODUCT-PROOF bvba is niet verantwoordelijk voor de inhoud van enige gelinkte site, met inbegrip van maar niet beperkt tot eventuele links die aanwezig zijn op een gelinkte site. PRODUCT-PROOF bvba is niet verantwoordelijk voor webcasting of andere vormen van overdracht vanaf een gelinkte site. PRODUCT-PROOF bvba verstrekt deze links uitsluitend voor je gemak, en het opnemen van een link impliceert op geen enkele wijze de goedkeuring van PRODUCT-PROOF bvba van de betreffende site noch enige connectie met de exploitanten.

Geen onrechtmatig of verboden gebruik.
Als voorwaarde bij het gebruik van de website, garandeer je PRODUCT-PROOF bvba dat je de website niet zult gebruiken voor enig doel dat onwettig is of in deze voorwaarden, bepalingen en mededelingen verboden is. Je mag de website niet gebruiken op een manier waardoor er schade, storing of overbelasting van de website ontstaat of invloed op het gebruik van de website door andere partijen. Je mag geen materialen of informatie verkrijgen of trachten te verkrijgen via eender middel of wijze indien dit niet voor dat doel beschikbaar wordt gesteld of verstrekt via de websites.

Gebruik communicatiediensten
De website kan chat areas, nieuwsgroepen, forums, communities, persoonlijke webpagina's, kalenders, en/of andere berichten- of communicatiefaciliteiten bevatten, ontworpen om je in staat te stellen met het publiek of groep te communiceren (collectief, "Communicatiediensten"). Je gaat akkoord om dergelijke communicatiediensten enkel te gebruiken om berichten en materialen te plaatsen, te verzenden die gepast zijn en gerelateerd aan de specifieke communicatiedienst. Bij wijze van voorbeeld, en niet als beperking, gaat je akkoord, dat wanneer je een Communicatiedienst gebruikt, je niet zult:

 • Belasteren, misbruiken, treiteren, stalken, bedreigen of schenden van de wettelijke rechten (zoals rechten op privacy en publiciteit) van anderen.
 • Publiceren, plaatsen, uploaden, distribueren of verspreiden van enig ongepast, profaan, lasterlijk, schendend, obsceen of aanstootgevend of illegaal onderwerp, naam, materiaal of informatie.
 • Bestanden uploaden die software of ander materiaal beschermd door de wetten op intellectueel eigendom bevatten (of door de rechten op privacy en publiciteit), tenzij je eigenaar bent of de controle op de rechten controle uitoefent, of alle noodzakelijke toelatingen heeft ontvangen.
 • Bestanden uploaden die virussen, corrupte bestanden, of enige andere gelijksoortige software of programma's, die de werking van een ander computer kunnen beschadigen.
 • Adverteren of te koop aanbieden of kopen van goederen of diensten voor enig bedrijfsdoel, tenzij de Communicatiedienst zulke berichten toestaat.
 • Uitvoeren of doorsturen enquêtes, wedstrijden, piramidesystemen of kettingbrieven.
 • Enig bestand downloaden, geplaatst door een andere gebruiker van een Communicatiedienst, waarvan je weet, of redelijkerwijs zou moeten weten, dat het niet legaal gedistribueerd kan worden.
 • Vervalsen of verwijderen van verwijzingen naar auteurs, juridische of andere gepaste mededelingen of aanduidingen van eigendom.
 • Beperken of hinderen van andere gebruikers om de communicatiediensten te gebruiken.
 • Schenden van gedragscode of andere richtlijnen die van toepassing zijn op een betreffende Communicatiedienst kunnen.
 • Verzamelen van informatie over anderen, met inbegrip van e-mail adressen, zonder hun toestemming.

PRODUCT-PROOF bvba is niet verplicht toezicht te houden op de Communicatiediensten. Echter, PRODUCT-PROOF bvba behoudt zich het recht om materialen geplaatst op een Communicatiedienst te beoordelen en materialen naar eigen goeddunken te verwijderen. PRODUCT-PROOF bvba behoudt het recht om je toegang tot enige of alle Communicatiediensten te beëindigen op welk tijdstip dan ook, zonder mededeling, voor welke reden dan ook.
PRODUCT-PROOF bvba behoudt het recht om ten allen tijden enige informatie vrij te geven die nodig zijn om een toepasselijke wet, regelgeving, wettelijke procedure of overheidsaanvraag, of te bewerken, weigeren te plaatsen of om informatie of materialen in BURNSTOP website te verwijderen, geheel of gedeeltelijk naar eigen goeddunken.
PRODUCT-PROOF bvba heeft geen controle over de inhoud, berichten of informatie in een Communicatiedienst of keurt deze goed en daarom kan PRODUCT-PROOF bvba niet verantwoordelijk worden gehouden wat betreft de Communicatiediensten en voor handelingen die volgen uit je deelname aan een Communicatiedienst. Managers en hosts zijn geen gemachtigde PRODUCT-PROOF bvba woordvoerders, en hun standpunten komen niet noodzakelijk overeen met die van PRODUCT-PROOF bvba.
Materialen geupload naar een Communicatiedienst kunnen ondergeschikt zijn aan geplaatste gebruikers-, reproductie en/of verspreiding. Je bent verantwoordelijk voor de naleving van dergelijke beperkingen als je de materialen download.

Materialen verstrekt aan PRODUCT-PROOF bvba of geplaatst op de website
PRODUCT-PROOF bvba beschouwt de materialen die je verstrekt aan PRODUCT-PROOF bvba (inclusief feedback en suggesties) of plaatst, uploadt of toevoegt aan de website en daarmee samenhangende diensten (collectief: "Inzending"), niet als zijn eigendom. Je blijft ten alle tijden eigenaar van de Inzending. Echter, met het plaatsen, uploaden, toevoegen, verstrekken van of het inzenden van je gegevens geeft je aan PRODUCT-PROOF bvba en de daaraan verbonden bedrijven de toestemming om je inzending te gebruiken voor de (ver)werking van hun internetbedrijf met inbegrip van, zonder beperking, het recht om te: kopiëren, distribueren, overbrengen, publiekelijk tonen, publiekelijk uitvoeren, reproduceren, redigeren, vertalen en opnieuw formatteren van je Inzending; en je naam te publiceren in verband met je Inzending.
Er zal geen vergoeding worden betaald met betrekking tot het gebruik van je Inzending, zoals hierin voorzien. PRODUCT-PROOF bvba is niet verplicht om de Inzending te gebruiken en mag de Inzending op elk moment naar PRODUCT-PROOFbvba's eigen goeddunken verwijderen.
Met het plaatsen, uploaden, toevoegen, of verstrekken van je Inzending, garandeert je dat je de eigenaar bent of een wettelijke controle bezit van de rechten.

Aansprakelijkheid
De informatie, software, producten en diensten inbegrepen of beschikbaar via de website kunnen onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. Veranderingen worden periodiek toegevoegd aan de informatie. PRODUCT-PROOF bvba en/of haar leveranciers kunnen te allen tijde verbeteringen en/of wijzigingen aanbrengen in de website. Advies ontvangen via de website mag niet aangewend worden voor persoonlijke, medische, juridische of financiele beslissingen.
Voor zover maximaal toegestaan op grond van toepasselijk recht, is in geen geval PRODUCT-PROOF bvba en/of haar leveranciers aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale, gevolgschade of enige andere schade inclusief, zonder beperking, schade door verlies van gebruik, of gegevens voortvloeiend uit het gebruik van de website.

Beeindiging / beperking toegang
PRODUCT-PROOF bvba behoudt zich het recht voor, naar eigen goeddunken, je toegang tot de website en de daarmee verband houdende diensten of enig gedeelte daarvan op elk moment opzeggen, zonder voorafgaande kennisgeving.

Auteurs- en merkenrecht
De inhoud van de website is Copyright PRODUCT-PROOF bvba en/of haar leveranciers. Alle rechten zijn voorbehouden.

Handelsmerken
De namen, bedrijven en producten die hierin worden vermeld, kunnen de handelsmerken zijn van hun respectievelijke eigenaars.
Eventuele voorbeelden van bedrijven, organisaties, producten, mensen en gebeurtenissen zijn fictief. Geen associatie met een echt bedrijf, organisatie, product, persoon of gebeurtenis is bedoeld of moet worden afgeleid.

Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden.